Over behandeling

Wat is nu eigenlijk behandeling? En, wat kunnen we wederzijds van elkaar verwachten van u als client en ons als behandelaren? In dit artikel leest u hier meer over.

Maak een keuze:

Effectieve behandelingen vragen om samenwerking en inzet van de aangemelde cliënt, zijn omgeving (ouders, school) en natuurlijk van uw behandelaar. Daarom behandelen wij hieronder de volgende punten:

Welke elementen zetten wij in voor een effectieve behandeling?

Wat is wel en wat is niet te behandelen?

Niet alles wat om behandeling vraagt, wordt ook vergoed

Behandeling vraagt inzet en support

 

Effectieve behandeling

De effectiviteit, voortgang en het bereikt effect willen wij graag met u volgen. Daarom wordt er ook in onze digitale cliënt omgeving een zogenaamde ROM (repeated Outcome Measurement oftewel Herhaalde meting van Effect) klaar gezet voor u. Daarin houden wij ook de voortgang bij en de mate van herstel. Wij zetten deze klaar bij het begin van uw behandeling en herhaalt tijdens de behandeling. Het is van groot belang dat u deze invult wanneer u hierom gevraagd wordt. Alleen dan kunnen we bijsturen wanneer nodig of concluderen: we zijn op de goede weg!

Uw behandelaar stippelt samen met u op basis van effectieve methoden een behandeling uit. De behandeling bestaat vaak uit adviezen en opdrachten die aan u of uw kind gegeven worden. Effectiviteit van behandeling is er alleen, wanneer u en uw kind dagelijks met deze adviezen aan de slag gaat. En dit vol houdt. Daarvoor is het ook nodig dat de adviezen uitvoerbaar zijn en passen bij uw eigen opvoeding. Dit plan stellen we daarom samen met u op, en stellen we zo nodig bij. Het is uw hulpvraag, uw behandelplan. Uw behandelaar baseert dit plan op zijn of haar actuele kennis over mens en gedrag. Zo nodig bespreekt uw behandelaar het plan ook met collega’s en laat hij het plan ook door hun kritisch toetsen. Dit is zowel intern als extern met verschillende disciplines.

Soms is het nodig om, voordat er een effectieve behandeling ingezet kan worden, uitgebreidere diagnostiek toe te passen. Uitgebreide diagnostiek betekent meer dan de vragenlijsten die we tijdens intake afnemen. Dit proces kost tijd, maar is nog geen behandeling. Dit is slecht het voorwerk om tot behandeling te komen. Diagnostiek wordt in samenspraak met u gedaan en u ontvangt een mondelinge en schriftelijke toelichting van de bevindingen en adviezen.

Om aan de slag te gaan met de adviezen en zei eigen te maken ,wordt veel gewerkt met bijvoorbeeld huiswerk of opdrachten die uitgevoerd dienen te worden tussen sessies door. U mag van uw behandelaar verwachten dat hij u gerichte adviezen en opdrachten geeft die leiden tot verbetering. Wanneer er geen tijd, gelegenheid of motivatie is voor deze opdrachten, dan is er geen tot weinig effect te verwachten van behandeling omdat de effectieve middelen niet ingezet of uitgevoerd worden. Een effectieve behandeling heeft in dat geval geen enkel effect.

Er zijn soms meer wegen die naar Rome leiden. Zo kan het ook zijn dat een behandeling wel gevolgd wordt en uitgevoerd maar geen effect heeft. In dat geval zoeken we samen met u naar een andere ook passende behandeltechniek. Dit is ook onderdeel van het zogenaamde stepped care: we beginnen met de behandeling die de meeste kans van slagen heeft bij de meeste mensen met de minste inspanning. Is dit onvoldoende, dan wordt er naar andere (de volgende stap) behandelingen die wellicht intensiever zijn of niet vanzelfsprekend. Uw behandelaar zal dit periodiek met u bespreken, maar u kunt ook altijd zelf dit gesprek aangaan. Zitten we op de goede weg?

Een gedragsverandering heeft vaak 6 tot 8 weken nodig om te bewerkstelligen. Daarna is effect bereikt en kan het stabiel blijven, maar alleen wanneer u bezig blijft met de gegeven adviezen. Want heel gemakkelijk valt u of uw kind weer terug in het oude maar ook bekende en in jaren ingesleten gedragspatroon. Op dat moment spreken we van terugval.

Terugval preventie is ook onderdeel van de behandeling. De eerste vraag bij terugval is vaak: wat werkte in het verleden waardoor effect bereikt is (er kan geen terugval zijn zonder dat er eerst effect was) en wat is er sindsdien verandert? Dit kan iets zijn in de omgeving van het kind, bijvoorbeeld een andere school, andere leerkracht, maar het kan ook zijn dat u de adviezen weer los heeft gelaten of andere mensen in de omgeving. Het kan ook komen door een zogenaamde kind factor: bijvoorbeeld normale ontwikkeling die wel leidt tot verandering (puberteit) en aanpassing van de eerder gegeven effectieve adviezen vereist. Of dat het kind de gegeven adviezen die werkten, niet meer toepast. Samen met u kijken we bij afsluiting wat u kunt doen mocht terugval optreden en hoe u terugval kunt herkennen.

Niet alles is te behandelen

Niet alle problemen zijn behandelbaar. Behandeling betekent: oplossen, wegnemen, genezen. Behandeling is soms ook: leren omgaan met of leren compenseren. Omdat de oorzaak niet weggenomen kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sommige stoornissen die al vaak gezien worden in de kinderleeftijd. Lage intelligentie, leerstoornissen, stoornissen in het autistisch spectrum. Vaak is er wel veel te behandelen aan de gevolgen van de stoornis, bijvoorbeeld door ander gedrag te leren of andere technieken toe te passen op school of thuis die ervoor zorgen dat de stoornis veel minder impact heeft op de omgeving en het kind of de persoon.

Andere zaken laten zich niet behandelen omdat het omstandigheden zijn die klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld een hoge werkdruk, verlies van baan of naasten, echtscheiding, of ruzie in familie. Maar ook zaken als geen klik met de leerkracht, rumoerige klassen, of omgaan met een gescheiden ouder die niet meewerkt. Behandeling van deze hulpvragen, voor zover mogelijk, richt zich dan op de vraag hoe de cliënt of zijn omgeving om kan gaan met dit feit, deze omstandigheid, die er helaas is en zich niet zomaar laat veranderen. Wij kunnen namelijk alleen werken met diegene die in onze spreekkamer aanwezig is en de gegeven adviezen ter harte neemt. Deze zorg komt ook niet altijd in aanmerking voor vergoeding.

Niet alles wat behandeling nodig heeft, wordt vergoedt.

Tot slot zijn sommige hulpvragen die wel goed behandelbaar zijn geen onderdeel van vergoedde zorg. Omdat de overheid besloten heeft dat deze hulpvragen wel behandeling verdienen, maar uit eigen middelen betaalt kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn de meeste hulpvragen die betrekking hebben op een omstandigheid. Oftewel zaken als werkdruk, scheiding, stress door verlies van baan of naasten, omgaan met een vervelende baan, reorganisaties of met lawaaierige buren zijn klachten die zich ontstaan door een omstandigheid. Deze behoren niet tot vergoedde zorg, omdat de klacht wegvalt als de omstandigheid verandert. Dit betekent niet dat er dan ook sprake is van geen of lichte klachten! Deze omstandigheden kunnen een zeer grote impact hebben op het dagelijks leven en veel klachten veroorzaken zoals slecht slapen, veel piekeren, slechte concentratie, neerslachtigheid, verlies van plezier in het leven of de relatie, minder genieten van zaken en algeheel slechter functioneren op werk of in privé. De ernst van uw klacht die ontstaat door deze omstandigheid, ook wanneer die behoorlijk groot is, geeft nog steeds geen reden tot vergoeding. Maar of iets vergoedt wordt staat ook los van de vraag of iets behandelt moet worden. Ook wanneer u een doorverwijzing heeft van uw huisarts, is het geen vergoedde zorg en is de zorg voor eigen rekening.

Verandering vraagt support

Veranderen is niet makkelijk. Ook niet wanneer het een verandering in positieve zin is. En verandering vraagt om support. Alleen als ook de omgeving mee gaat in de verandering is blijvend effect te verwachten. U kunt daarom verwachten dat uw behandelaar ook vraagt nar omgevingsfactoren. Of de omgeving uitnodigt en betrekt: bijvoorbeeld door ouders allebei uit te nodigen, door vragenlijsten op te sturen of door een gesprek op school voor te stellen. Of partners uit te nodigen.

U kunt ook zelf uw omgeving actief betrekken. Door bijvoorbeeld zelf ook voor te stellen om uw partner mee te nemen, of door als ouders beide aanwezig te zijn bij gesprekken. Of door school te vragen informatie te geven, vragenlijsten in te vullen of door het regelen van een gesprek op school.

Verandering vraagt om kennis, overleg en betrokkenheid

Als u wist hoe u het anders, beter moest doen dan zou u onze hulp wellicht niet nodig hebben. U mag dus verwachten dat u nieuwe kennis op doet bij uw behandeling. Ook is behandeling maatwerk, u mag dus verwachten dat uw behandelaar uw behandeling aanpast op uw situatie. Communicatie en overleg is daarin belangrijk. Uw behandelaar reserveert hier ook tijd voor, door met u afspraken te maken voor consult. Het is dan ook belangrijk dat deze consulten door gaan. De frequentie en timing zijn bewust gekozen om een effectieve behandeling te geven. Mocht dit onverhoopt toch niet kunnen? Bel dan zo spoedig mogelijk om te voorkomen dat wij geen gelegenheid hebben om uw afspraak te verplaatsen omdat alle gaatjes reeds gereserveerd zijn voor andere cliënten.

Andere interessante artikelen